Càlcul ii: problemes

Portada de Càlcul ii: problemes

Sinopsis de Càlcul ii: problemesD’una banda, la resolució de problemes, a més de tenir una importància cabdal en l’aprenentatge de les matemàtiques, és una metodologa activa d’aprenentatge que estimula l’adquisició de coneixements i ajuda a desenvolupar competències. D’altra banda, qualsevol enginyer, a la seva vida professional, es dedicarà a aplicar els seus coneixements i les seves competències a la resolució de problemes de diversa índole. Per tant, és necessari un entrenament previ. Amb aquest llibre, pretenem posar al vostre abast un recull de problemes i exercicis, suficientment complet i adequat a les vostres necessitats. Volem que us faciliti aquest entrenament previ i us ajudi a assimilar, de forma adequada, la matèria que s’imparteix a les classes de teoria de les assignatures de Càlcul II dels Graus d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de la UPC. El llibre està dividit en set capítols. Als sis primers hi ha els enunciats dels problemes dels temes clàssics d’un curs de Càlcul Infinitesimal de diverses variables, com són la diferenciabilitat, la integració i el càlcul vectorial. I al capítol siete s’inclouen les solucions dels exercicis proposats.